YURI IVANOVICH GULIN
 starshina, IkkinchiJahonurushifaxriysi, SovetIttifoqiO‘ahramoni (27.02.1945)

1926-yilning 6-aprelida MelitopolokruginingTroitskqishlog‘ida (hozirgiUkrainaZaporijjyaviloyatiMelitopoltumanida) dehqonoilasidatug‘ilgan. Maktabning9-sinfini tugatgan, Chelyabinsk viloyatiArgayashqishlog‘idagi“Orggazstroy” da mexanikbo‘libishlagan. 1944-yilningiyuloyidaQizilArmiyagaxizmatgachaqirilgan.
1945-yilningyanvaridanIkkinchiJahonurushida, 1-Belorussiya frontining 5-zarbdorarmiyasi 89-gvardiya o‘qchidiviziyasi 267-gvardiya o‘qchipolkidao‘qchibo‘libqatnashgan. Polshaniozodqilishdajonbozlikko‘rsatgan.
1945-yilning 14-yanvarida, dushmanmudofaasiniyoribkirishdanemislardzotigayaqinlashibuniportlatadivabirinchibo‘libdushmantransheyasigabostiribkiradiva10 askarvaofitserniyo‘qqiladi. 17-yanvar kuniMixaluvviloyatidagiPilitsinikechibo‘tishdag‘arbiysohilgabirinchibo‘libo‘tadivadushmanpulemyotihisobiniyo‘qqiladi.
SSSR OliyKengashiPrezidiumining1945-yilning 27-fevraldagi Farmonigabinoan “Frontdanemis-fashistbosqinchilarigaqarshikurashdajangovartopshiriqlarninamunalibajarganligi, ko‘rsatganjasorativaqahramonligiuchun”, starshinaYuri IvanovichGulinSovetIttifoqiQahramoniunvonibilantaqdirlangan.
Toshkentdayashagan, O‘zbekiston SSR Ichkiishlarvazirligidaxo‘jalikishlaridaishlagan.1969-yilda nafaqagachiqqan.
1988-yilning 6-iyulida vafotetgan, ToshkentdaHarbiyqabristonqahramonlarixiyobonigadafnetilgan.

 

"SOVET ITTIFOQI QAHRAMONI" UNVONI

"LENIN" ORDENI

"1-DARAJALI VATAN URUSHI" ORDENI